onsdag 25 november 2009

En budgetmakares förord


Varje år beslutar kommunfullmäktige om budget. Så även detta år behövsdet ett förord vilket härmed lägs ut till genomläsning för den intresserade:


--------------------------------Inför Budget 2010

Så är det återigen dags att besluta om en budget igen. Den här gången gäller det en budget för år 2010. Förutsättningarna för budgetbeslutet har förändrats kraftigt under det år som gått sedan sist. Så sent som under sommaren 2008 fanns inga indikationer på det som komma skulle. Den verkligt akuta finanskrisfasen inleddes den 15 september förra året, då det ansedda finansinstitutet Lehman Brothers i USA, förklarades i konkurs. Hela det internationella finanssystemet utsattes för en gigantisk förtroendekris, vilket gjorde det i praktiken omöjligt att låna pengar. Alla aktörer misstrodde varandra vilket gjorde att hela den globala ekonomin tvärbromsade. För att få ordning på systemet, inleddes en mycket stor och samordnad aktion från hela världens regeringar och riksbanker för att förhindra en ”finansiell härdsmälta”. Den första chockvågen drabbade det finansiella systemet, för att sedan sprida sig ut i den reala ekonomin. Branta börsfall, tillsammans med snabb inbromsning i produktion av varor och tjänster över hela världen skapade minst sagt begränsade förväntningar på fortsatt ekonomiskt utveckling. Snabba fall i BNP över hela jordklotet blev resultatet, med påföljande massuppsägningar i företag och organisationer. Naturligtvis inträffade detta även i Sverige.

I vårt land baserar vi den offentliga ekonomin på det skatteunderlag som alla företag och medborgare årligen deklarerar. Skatteunderlaget är den skattebas på vilken vi finansierar vår verksamhet även i Östhammars kommun. När vi tog vårt senaste budgetbeslut i december 2008, baserade vi detta på den då för dagen aktuella kunskapen. Under 2009 har skatteunderlaget minskat med ca 20 miljoner kr för 2009 och 28 miljoner kr för år 2010. Det fordras alltså en mycket stor anpassningsförmåga av vår kommun för att hantera de snabba förändringar som skett under 2009. Under det gångna året har kommunfullmäktige vid flera tillfällen diskuterat och beslutat om förändringar i verksamheten, senast vid vårt fullmäktigemöte i juni månad. Genom ett aktivt engagemang i hela den kommunala verksamheten – hos såväl förtroendevalda, chefer och medarbetare – har vi just i skrivande stund en prognos på ca 27 miljoner i överskott för år 2009. Överskottet består till ca en tredjedel av förbättrade skatteprognoser, men är till resterande del frukten av hårt och målmedvetet arbete, ute hos våra medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade redan i våras om inköps-, anställnings, och investeringsstopp. Detta har bidragit till att skapa tydlighet i det gemensamma ansvaret för verkligt god ekonomisk hushållning.

Vår kommun står inför ett antal stora sutmaningar under det kommande året. Jag vill naturligtvis här särskilt nämna att Forsmark valts ut av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för att – om erforderliga tillstånd beviljas – för konstruktionen av ett svenskt slutförvar för använt kärnbränsle. Detta är en av de största investeringarna under de senaste decennierna i Sverige. Den kommer att genomföras i Östhammars kommun och omfattar totalt ca 24 miljarder kronor. Detta jätteprojekt kommer att ställa mycket stora krav på oss i kommunen att leverera de bästa förutsättningar för ett lyckosamt projekt. Vårt arbete koncentreras på
- aktivt planarbete för ökat byggande i hela kommunen
- stärkande av näringslivet för ett fördjupat samarbete så att man kan rusta för att delta i upphandlingarna som stundar
- ytterligare engagemang för att tidigarelägga investeringar i infrastruktur framför allt länsväg 288
- anpassa den kommunala organisationen till de kommande intresset för boende och byggande när det gäller god service
- dra nytta av det mycket stora mervärdesprogram (värden för 500 miljoner kr)som avtalats med kraftindustrin framför allt när det gäller kompetensutveckling, företagsutveckling och infrastruktur.

Vår kommun har fortsatt mycket goda förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt. Vi har fortsatt mycket låg arbetslöshet och god utveckling i våra företag. Ledande konjunkturbedömare är övertygade om att perioden med stora BNP-fall är över. Under 2010 börjar efterfrågan öka, tillväxten i Sverige blir 1,5 procent 2010 och 2,9 procent 2011. Läget på arbetsmarknaden i Sverige och internationellt kommer dock att försämras ytterligare. Detta kommer att även framöver starkt påverka även vårt eget skatteunderlag. Vi måste således ha en fortsatt hög beredskap för dessa förändringar. Östhammars kommun möter dock framtiden starkt rustat: Mycket god ekonomi tillsammans med välskött verksamhet och gott samarbetsklimat borgar för detta.

Jacob Spangenberg (C)
Ordförande i kommmunstyrelsen
ps bilden är från Visby under Almedalsveckan 2009 ds

1 kommentar:

Anonym sa...

bra!