lördag 19 september 2009

En engagerad skrivare

Financial Times har en fantastiskt välskriven artikel om Slutförvarsprocessen. www.ft.com

måndag 7 september 2009

Het politisk höst väntar i kommunen

Många och viktiga frågor står på den kommunala agendan i höst. Det finns många och viktiga beslut som ska fattas som påverkar Östhammars kommun starkt. En del rår vi över själva och andra frågor styr andra över. Nedan följer ett axplock frågor som kommer att dyka upp på vår kommunala agenda i en eller annan form:

Den nya länstransportplanen ska fastställas. Väg 288 ser ut att ha fått hösta prioritet i planen, vilket är en förutsättning för att kunna finansiera en ombyggnad. Vi har jobbat hårt med detta på alla fronter och har nu lyckats förankra våra argument för en ombyggnad hos länets övriga kommuner och hos landstinget. Kommunstyrelsen ska skicka ett remissvar på planen till Regionförbundet som handlägger frågan.
Vi vill införa Lagen om Valfrihet (LOV), i kommunens äldreomsorg och i daglig verksamhet för funktionshindrade. Oppositionen är emot valfriheten för våra kommuninnevånare och påstår att äldreomsorgen ska bedrivas i kommunal regi. Det ska den också även i fortsättningen, men Centerpartiet och majoriteten vill möjliggöra alternativ i privat eller ideell regi, att positivt konkurrera med kvalitet. Undersökningar visar att konkurrens stimulerar kvalitetsutveckling. Det blir en spännande fullmäktigedebatt.
Kommunens budget för 2010 ska fastställas i november. Det starkt vikande skatteunderlaget kommer att slå igenom som allra starkast under 2010-11. Kommunen har en förhållandevis stark ekonomi, med låg skuldsättning, god kostnadskontroll och flera år av överskott. Vi ska göra allt för att behålla denna höga ambition och årets resultat pekar faktiskt på ett överskott.
Ett inriktningsbeslut om skolans nya ”kostym” ska tas under vintern. Ett bra beslutsunderlag finns i form av skolverkets inspektion och den separata skolutredningen. Minskande elevkullar och fler tomma lokaler pekar på att en strukturförändring måste ske. Centerpartiet kommer att ta ett stort ansvar för att denna förändring sker på ett klokt sätt. Det finns många fällor som lurar på vägen till inriktningsbeslutet. Alla barn har rätt till en likvärdig skola. Vårt remissvar på skolutredningen processas i skrivande stund.
Östhammars kommun har förhandlat sig till ett mervärdesavtal i samband med att beslutet om placering av slutförvaret till Forsmark. Avtalet garanterar oss mervärden på upp till 500 miljoner i särskilda satsningar från kraftindustrin. Avtalet är helt unikt i Sverige och fungerar som en tydlig signal för framtiden om våra enastående utvecklingsmöjligheter i kommunen. Centerpartiet har varit pådrivande i denna process och tillsammans med övriga förtroendevalda i kommunen har vi en stor uppgift att se till att mervärdena gynnar kommunen på bästa sätt. Genomförandefasen av avtalet startar under hösten då bland annat SKB:s särskilda näringslivssatsningar påbörjas.

Kära läsare! Detta är några av höstens heta frågor. Välkommen att höra av Dig om mer information.