lördag 12 januari 2013

Apropå ett omdiskuterat idéprogram

Det är alldeles väldigt, vilken mediahype det blivit omkring förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet. Under 2011 och 2012 arbetade M och S fram var sina idéprogram. Socialdemokraternas största bedrift i sammanhanget var enligt media att man lyckades varumärkesskydda begreppet ”den nordiska modellen”, till stor nesa för Moderaterna. Vem minns över huvud taget något av den debatt som borde ha förts, inte minst i media. Den aktuella mediadebatten visar att Centerpartiets idéprogramsförslag är intressant och utmanande. Dessutom är det tydligt att vårt parti är relevant för många människor i Sverige både inom och utom partiet. Jag är fascinerad över den enorma uppmärksamhet detta väckt. Det finns onekligen en hel del ganska provocerande skrivningar i förslaget jag uppfattar som stolligheter. När man lyssnar på programgruppens ordförande Per Ankersjö i dagens lördagsintervju i P1, så kan jag ha större förståelse för idén bakom provokationerna. PA är i intervjun mycket tydlig med vad han och gruppen velat åstadkomma; att få igång en debatta om de långsiktiga målsättningarna och idéerna i Centerpartiet. Lyssna gärna på följande länk. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4381&artikel=5402526 Jag tänker här själv kommentera några av mina tankar om programmets innehåll. Håll till godo: • Till stora delar är innehållet i programmet bra och bidrar till att mejsla ut en framtidsinriktad politik för framtiden. Centerpartiet har alltid stått på den enskildes sida, mot onödig centralmakt och överhet. Vi har en stark tradition ända sedan partiet bildades 1912 av att värna frihet för den enskilda människan och rätten att fatta egna beslut så långt möjligt. I vårt parti finns även en övertygelse om att värna välfärden för alla medborgare och för att vi på olika sätt bland annat via skatter, ska bidra till en stark grundtrygghet för alla. Frihet är viktigt för individen, men ansvar för det gemensamma är lika viktigt för ett framgångsrikt Sverige. Idéprogrammet betonar även den avgörande betydelsen av ett starkt samarbete med den ideella och privata sektorn för att framgångsrikt kunna lösa välfärdsuppdraget. • I programmet saknas dock en tydlig bild av hur en grundtrygghet bör se ut. Det är ett mycket tveksamt förslag att grundtryggheten ska se olika ut i olika kommuner och regioner. En av nationalstatens viktigaste funktioner är att garantera likvärdighet för medborgarna. Inte minst ur ett landsbygdsperspektiv måste detta uppfyllas. Staten ska blanda sig i hur välfärdsuppdraget löses genom relevant lagstiftning. Statlig styrning genom lagar och regler, ska garantera offentlig service för hela vårt land. Programmet ifrågasätter en del av den statliga styrningen, vilket i sig är angeläget. Kärnan i förslaget är den enskildes rätt att välja mer själv, vilket är alldeles utmärkt. Men det gemensamma ansvaret måste betonas tydligare. • Visionen om en allt större öppenhet mot omvärlden är verkligen värd att bejaka. Under de senaste åren har Sverigedemokraterna tillåtits att sätta agendan i dessa frågor. Det är viktigt med ökad rörlighet för kapital,varor, tjänster och människor. En ökad globalisering bidrar starkt till att lyfta människor ur fattigdom i utvecklingsländer. Våra nya svenskar har tillfört oändligt mycket av nya resurser och inte minst nya perspektiv. Att som i programmet föreslå en helt fri och oreglerad invandring är dock realistiskt. Det finns flera anledningar till detta förhållningssätt. Det finns ett starkt samband mellan bra integration och en väl fungerande arbetsmarknad med lägre trösklar för inträde, integration och språkkunskaper. Sverige måste även ha ett mer robust välfärdssystem som klarar dessa påfrestningar. Den tidigare införda möjligheten till arbetskraftsinvandring är positiv och bör behållas. Idéprogrammet pekar dock ut en bra kompassriktning för partiets arbete i dessa frågor. • Programmets avsnitt om miljö och grön tillväxt är bra. Partiprogrammet som som kommer att följa av idéprogrammet måste skapa tydlighet när det gäller hur det ska kosta företag mer att inte tänka på miljön och klimatet. De gröna näringarnas betydelse för klimatomställningen bör betonas tydligare. • Förslaget om ett plattare skattesystem är tveksamt. Det är relevant med en progressivitet i beskattningssystemet. De som tjänar mer bör betala en högre skatteandel än de som tjänar mindre. En viktig drivkraft för att arbetslinjen ska kunna realiseras är att de med de lägsta inkomsterna får minskande skatt. Samtidigt bör pensionerna för de med lägst pension höjas. Det skapar en tydlig rättviseprofil i idéprogrammet, helt i linje med Centerpartiets socialliberala tradition. • Förslaget om privatliv, giftemål och arvsrätt betraktar är rent nonsens. Förslaget är ogenomtänkt och saknar helt barnperpektivet. Att ta bort arvsrätt och tillåta månggifte skulle på ett radikalt sätt försämra skyddet för de mest utsatta. Hela ramverket för familjerätten skulle tas bort och göra barn och makar delvis rättslösa. I intevjun med per Ankersjö pekar han ut detta förslag som en ”indikator” på att ”staten inte ska blanda sig i människors privatliv för mycket”. Han kan ha en viss poäng i detta, men det blir tyvärr ett löjeväckande resultat. • Förslaget om att slopa skolplikten förefaller ogenomtänkt. Även i detta förslag saknas barnperspektivet. Har verkligen programgruppen haft barnens bästa för ögonen? Skolplikten ska självklart finnas kvar och föräldrarna ska få en klarare skyldighet att sörja för att barnen går i skolan.