tisdag 11 november 2014

Inledning till budgetdiskussion i Östhammars kommun

Hej läsare!
En gång om året beslutar vi i kommunen om budget och aktuella mål för vår kommun. Jag har vid de flesta tillfällen lagt ut det budgettal som inlett debatten om årets budget. Du som läsare kanske kan få lite känsla för vad som bryr ett kommunalråd. Det blir även en slags programförklaring inför den kommande mandatperioden. Så håll till godo:

Östhammars kommun är en relativt liten del av Sverige. Sverige är ett litet och relativt lugnt land i ett världshav som stormar. Orosmoln som hopar sig över horisonten! Är det en bild som överensstämmer med verkligheten. Svaret finns som vanligt i betraktarens öga. Ska man följa tidnings- och mediarubriker så kan det förefalla som om hela världen står på randen av en avgrund med hopplösa framtidsutsikter. De pågående krigen bland annat Mellanöstern, stora flyktingströmmar, Rysslands ökande aggression och inte minst Ebola verkar just nu hota hela mänsklighetens existens. Det finns dock andra viktiga nyheter, goda nyheter som inte finner sin väg fram i mediabruset: Årets största nyhet borde egentligen vara: Världsbankens beräkningar visar att fler än 115 miljoner människor lyfte sig ur extrem fattigdom under 2013.

Detta innebär att 220 personer varje minut lämnar stadiet av extrem fattigdom. Detta är en del av  en lång trend sedan 30 år där mer än en miljard  människor lyft sig ifrån den extrema förlamande fattigdomen, samtidigt som världens befolkning ökat med 2 miljarder invånare.Det finns flera förklaringar till att detta sker. Personligen är jag övertygad om att den viktigaste förklaringen är ökad handel. Denna ökade handel har naturligtvis en baksida: klimatutsläppen ökar. Därför är den senaste rapporten från FN:s klimatpanel så viktig att lyssna till. Samtliga jordens länder måste ta klimatfrågorna på allvar.
Den ökande handeln till trots, har världens ekonomi gått på halvfart under flera år. Sverige, som ett mycket exportberoende land har vid ett flertal tillfällen tvingats skriva ner tillväxtprognoserna, vilket direkt påverkar det skatteunderlag som den offentliga sektorn baserar sin verksamhet på.  Det är som bekant summan av inkomster från medborgarna, statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning, samt kommunal fastighetsavgift som ger Östhammars kommun intäkter för all den välfärdsproduktion som levereras dagligdags. Det förtjänar att återigen påpekas att det är hela Sveriges ekonomiska utveckling som lägger grunden för kommunens ekonomi.
Nu är det dags att fatta beslut om budget för 2015. En enig kommunstyrelse har valt att göra en särskild prioritering av de största välfärdstjänsterna inom BUN och SN genom ett generellt påslag om 2,5 % till dessa verksamheter. Dessutom har ks prioriterat kulturnämndens verksamheter genom ett lika stort tillskott. Övriga verksamheter får i förslaget ett tillägg med en procent mindre det vill säga 1,5 %. Då lönerna i genomsnitt väntas öka mellan 2,5 – 3% innebär förslaget ett inbyggt rationaliseringskrav till nämnderna med mellanskillnaden. Ett viktigt inslag i nämndernas ledning och styrning blir då följaktligen att göra prioriteringar i sina respektive verksamheter. Glädjande nog har nämnderna utan undantag arbetat i riktning mot att arbeta än mer kostnadseffektivt. De av kommunfullmäktige tidigare antagna 14 målen, som nu reviderats till att bli nio stycken skapar också de goda förutsättningar för en än mer resultatbaserad styrning.  Nettokostnads-utvecklingen har utvecklats på ett mycket positivt sätt, då kommunens kostnader är fortsatt under god kontroll. Delårsbokslutet visar att trots en genomsnittlig löneökningstakt på 3% har kommunen lägre nettokostnader 2014 än som var fallet 2013. Detta är väldigt bra och visar att kommunens kostnader just nu är under kontroll.

Som bekant har kommunen framtida ekonomiska utmaningar, inte minst utifrån vår geografi och alla de arbetsställen där våra medarbetare erbjuder välfärdstjänsterna till medborgarna.  Vårt uppdrag som politiker är att sätta upp mål och sedan följa upp resultaten. Detta arbete kräver mer av oss förtroendevalda i framtiden. Vårt viktigaste uppdrag som medborgarnas företrädare, är att framför allt prioritera mellan alla de önskemål som både medborgare och medarbetare har.
Socialdemokraterna och Centerpartiet har valt att tillsammans i en stark majoritet leda Östhammars kommun och vidareutveckla vårt tidigare samarbete. Vårt gemensamma program bygger på en vilja att ta ansvar för att utveckla kommunen till det bästa av lokalsamhällen där vi sätter människan i centrum.
Östhammars kommun ska vidare vara känd för sin öppenhet utåt mot omvärlden, samt för sin öppenhet inåt med en levande medborgardialog. Det ska vara lätt att få kontakt med dem som styr i kommunen. Vi kommer att arbeta för att Östhammars kommun ska vara känd för sin växtkraft, sitt entreprenörskap  och den höga kvaliteten på välfärden. Vi kommer alltid att vara en aktiv partner i det regionala och internationella utvecklingsarbetet, där vi vill bidra med vårt engagemang. Vi är övertygade om att det är genom samarbete som vår kommun kan bli mest framgångsrik. De viktigaste punkterna i vårt program är följande:
• Vi kommer att arbeta för en stark och ansvarsfull kommunal ekonomi med ett fortsatt mål om 2 % överskott. Långsiktigt vill vi finansiera kommunens investeringar med dessa överskott. Under de närmaste åren genomför vi viktiga investeringar i välfärden som vi är beredda att lånefinansiera. Endast så kan vi möta medborgarnas framtida förväntningar på välfärd.
• Vår målsättning är klar: Arbete åt alla i en  företagsam kommun. Vi kommer att arbeta aktivt för att bredda arbetsmarknaden, så att det blir lättare för ungdomar att få möjlighet till ett arbete i eget företag eller som anställd. Målsättningen är att Östhammars kommun ska tillhöra de 100 bästa företagskommunerna i Svensk Näringslivs ranking.

Samtidigt som vi kommer att arbeta för en bredare arbetsmarknad vill vi även slå vakt om våra viktigaste näringar inom verkstadsindustri, energiproduktion, besöksnäringen samt de gröna näringarna. En grundförutsättning är självklart god infrastruktur särskilt vägar och bredband.
• Kunskap och kompetens – är en livsnödvändig del i kommunens utveckling. Vår ambition om att bli länets bästa skola står kvar. Vi har redan aktivt påbörjat resan mot bättre skolresultat. I budgeten inför vi även avgiftsfri kulturskola vilket möjliggör för fler att utveckla hela sin kompetens. Lärarnas yrkesroll ska stärkas och här avser vi genomföra särskilda satsningar.
• Hållbar ekologisk utveckling kräver politiskt engagemang. Kommunens miljömål revideras för närvarande för att bli vassare. Under kommande mandatperiod vill vi fortsätta arbetet för en förbättrad vattenkvalitet i fjärdar, sjöar och åar. Vi vill skapa förutsättningar för en större miljö- och folkhälsosatsning på fler gång och cykelvägar i kommunen. Östhammars kommun kommer att ta fortsatt ansvar för en kompetent, ingående granskning av ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Vi vill vara med och styra eventuella framtida villkor för uppförande och drift.
•En viktig drivkraft för god folkhälsa är kultur och fritidsaktiviteter. Vi vill bygga ett nytt huvudbibliotek vid Storbrunn och vidareutveckla musikveckan. Det grundmurade samarbetet med den ideella sektorn ska fortsätta. Vi är övertygade om att detta partnerskap tjänar alla väl, då offentliga medel växlas upp till gagn för alla medborgare. Vi föreslår även ett ökat stöd till föreningar i nästa års budget. Folkbildningen är även den en omistlig del av en levande kommun.
• Vi kommer att aktivt arbeta för att bredda bostadsmarknaden med lika delar bostadsrätter, hyresrätter och villor,  vilket är en förutsättning för att hela kommunen ska leva och utvecklas. En fortsatt generös syn på bygglov på landsbygden är viktigt för en allsidig utveckling.

 Det inledda arbetet med att utarbeta strategiska detaljplaner för att ha färdiga för möjlig exploatering är prioriterat. Där ska kommunen ta initiala investeringskostnader som kan återfås när byggloven söks. Ett av de viktigaste verktygen är kommunens egen bostadsstiftelse Östhammarshem som kommer att bygga ca 40 nya lgh per år.
• Vi är beredda att ta ansvar för att Östhammars kommun ska erbjuda social trygghet för alla oavsett egna förutsättningar under hela livet. Som medborgare kan Du lita på att Du får stöd även i de stunder Du inte kan klara Dig på egen hand. Det framgångsrika närvårdsarbetet ska fortsätta där gränsen mellan landsting och kommunens ansvar suddats ut, till brukarens fromma. Vi avser att stimulera olika aktörer till att bygga trygghets- och serviceboende.
• Östhammars kommun är beredda att fortsätta med en bra personalpolitik med en hög grad av delaktighet, inflytande  för personalen. Vi arbetar också för ett gott ledarskap vilket redan nu givit goda resultat i flera medarbetar och brukarundersökningar. De kommunala yrkenas status kommer att stärkas genom aktiva insatser både när det gäller kompetens, lönebildning och möjligheterna att jobba heltid.
• I allt vårt arbete strävar vi att på ett tydligt sätt att vara medborgarnas företrädare. Vi vill pröva nya vägar för en fördjupad dialog inför stora kommunala beslut. Öppenhet och dialog är avgörande för en levande kommunal demokrati. Det ska alltid vara lätt att komma till tals med oss politiker.
I detta arbete vill vi bjuda in alla politiska partier till bredast möjliga samverkan. Vår kommun präglas sedan länge av samarbete mellan olika intressenter och politiska partier. Vi vill fortsätta den traditionen och ser fram emot en ny mandatperiod med fortsatta framgångar för Östhammars kommun.


Hör gärna av Dig om detta och annat.

hälsningar Jacob