fredag 12 november 2010

Något matnyttigt för den vetgirige

I Östhammars kommun har vi som tradition att inleda budgethandlingen med några rader från ordf. i kommunstyrelsen. Inför vårt beslut i december i år kommer nedanstående rader att publiceras. För den läsare som inte finns i kommunen kanhända detta har ett värde i kraft av att det beskriver lite av de dilemman som en "kommungubbe" kan stå inför:
-----------------------------
”Östhammars kommun – Rätt in i framtiden” var ett sätt att marknadsföra vår kommun under slutet av förra årtusendet. Det kan uppfattas som ett till intet förpliktigande slagord, eller som en uppmaning att styra rätt mellan alla blindskär. I skrivande stund känns det som vår kommun är på väg rätt in i framtiden. Vi har nyligen gått igenom en finansiell kris som över hela världen skakade om företag, banker, offentliga organisationer ordentligt. Flera bedömare talade om att det finansiella systemet ett tag var på väg mot en ren härdsmälta. Genom koordinerade insatser över hela världen lyckades stater och riksbanker förhindra en katastrof. De offentliga finanserna blev också kraftigt påverkade, så även i vårt land. Osäkerheten om skattunderlagets storlek, dvs. lönesummornas storlek, mervärdesskatt och alla övriga skatters storlek har varit betydande.

Östhammars kommun baserar liksom övrig kommuner sina inkomstprognoser, på en sammanvägd analys framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Denna baseras på antaganden om hur ekonomin utvecklas framöver och tillsammans med det kommunala utjämningssystemet skapas skatteintäkter för att kunna producera all den välfärd som kommunen ansvarar för. Varje kommuninvånare ”bidrar” med ett belopp om ca 44000 kr till den kommunala intäktssidan. Tvärtemot vad många tror är det så att alla innevånare ”bidrar” med lika mycket till kommunens intäkter. Utjämningssystemet gör att våra olika personliga inkomster distribueras i ett nationellt system, som antas skapa likvärdighet i landet oavsett var man bor. Om man jämför vår kommun med riket, har vi en något lägre skattekraft än genomsnittet. Vi tar alltså emot resurser genom utjämningssystemet. Ovanstående resonemang ger vid handen att det inte är helt enkelt att kunna göra en säker prognos för vilka resurser som är tillgängliga. Vi måste således alltid ha en god beredskap för att kunna justera ”under gång” i verksamhetens kostnader.

2010 ser ut att kunna bli ett bra år ur bokslutssynpunkt. Troligen kan vi uppfylla kommunfullmäktiges överskottsmål om + 2% (20 mkr) för året. Dessa resurser behövs för att kunna finansiera de stora investeringar som nu står för dörren. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att investera i ombyggnation av Österbyskolan och Frösåkersskolan vilket kommer att innebära en stor finansiell utmaning. Detta är en del i ett större beslut som fattats om omstrukturering av våra skolor. I den budget för år 2011 som Du har i din hand så är det budgeterade överskottsmålet inte uppfyllt. Till en del beror det på eftersläpning i skatteunderlagets tillväxt. Den nuvarande starka ekonomiska tillväxten i Sverige kommer inte att ge effekt förrän tidigast under 2012. Kommunstyrelsen har gjort årets prioritering på att så långt möjligt bibehålla resurser till ”välfärdens kärna”.

Östhammars kommun är en kommun med mycket stor potential att utvecklas positivt under de kommande åren. Flera stora framtidssatsningar skapar tillförsikt om jobbtillväxt och utveckling; Ombyggnad av väg 288, återstart Dannemora gruva, platsval för slutförvar i Forsmark, stark konjunktur för våra större exportföretag Sandvik, Österby gjuteri och JACO. Allt detta skapar goda möjligheter för utveckling. Östhammars kommun är redo att möta detta genom fortsatt god kvalitet i välfärden, planberedskap för nya bostäder, aktivt miljöarbete i kontinuerlig dialog med medborgarna. Vi förtroendevalda ska alltid lyssna !