torsdag 9 januari 2014

Källörskolan - min version

Frågan om ett eventuellt bevarande av Källörskolan, har under det senaste året seglat upp som en fråga i den lokala politiken i Östhammar. Lokala och regionala media har utnämnt denna fråga till en av de stora frågorna i kommunpolitiken. Det är inte svårt att förstå varför man gör det: Allt man kan begära ur ett journalistiskt perspektiv finns där, framför allt en påstådd friktionsyta i lokalsamhället där ideella krafter möts av en oförstående överhet representerad av kommunens styrande. Hela frågan eldas naturligtvis på av de som ytterligare vill öka friktionen för att göra sig själva synliga – de lokala oppositionspartierna. Jag tycker att det finns anledning för mig att beskriva min bild av historien bakom rubrikerna, för att också i bästa fall förtydliga mitt eget personliga agerande i frågan. För den som till äventyrs läser detta och inte är så insatt i de lokala turerna , ber jag om ursäkt i förväg. Det kommer att bli en hel del lokalt i denna skrivning.
 Bakgrund
I slutet av 1800-talet fanns en stark bad- och societetshuskultur i Roslagen. I Östhammar och Öregrund manifesterades detta bland annat med kall- och varmbadhus, samt genom att man också byggde så kallade societetshus. Dessa var nära kopplade till sommarsocieteten som besökte kuststäderna för att vila upp sig under sommaren. Societetshuset i Östhammar fungerade då framför allt som restaurant och allmän samlingslokal. Mer om detta kan du läsa på www.kallor.se som är bygdegårdsföreningens egen hemsida. Badhusepoken tynade bort i början av det nya seklet, så pass att man från och med mitten av trettiotalet började använda byggnaden för skoländamål. De sista decennierna under 1900-talet, fanns många klagomål från föräldrar på byggnadens kondition och ändamålsenlighet. Lokalerna användes skolan till och med vårterminen 2005.
  Bygdegårdsförening formeras
 Under 2004-05 bildades en förening för ”Societetshuset Källör”, vilken bland annat genomförde en stor namninsamling för bevarande. Föreningen ville arbeta för att förhindra rivning och för att på sikt restaurera byggnaden. Man inledde en dialog med kommunen om detta, men allteftersom tiden gick svalnade engagemanget av.
  Fortsatt dialog
 Undertecknad fick förmånen att tillträda posten som kommunstyrelseordförande i november 2006. I mars 2007 träffade jag två ledande representanter för föreningen som informerade om läget. Informationen som förmedlades var att de aktiva nu tagit ”time-out” och inte tänkte jobba aktivt med frågan. Mitt löfte till föreningsrepresentanterna var att informera föreningen om hur Östhammars kommun arbetar vidare med frågan. Samtidig inleddes ett programarbete av kommunen för att utveckla ”Östhammars Sjöfront”. Bakgrunden till detta var – och är- att besluta hur marken ska användas i och vid strandkanten i tätorten. I kommunfullmäktiges programbeslut, (där samtliga partier utom det lokala partiet SOS, var eniga) ingår att Källörstomten i framtiden ska användas för hotell och bostäder. Detta var första gången som det fattades ett formellt beslut om ”Sjöfronten” och dess användning, något som jag betraktar som en stor framgång.
  Hotellfrågan
Under tiden arbetade kommunledningen vidare med frågan om hotelletablering på tomten. Det fattades även beslut, om att bland annat med hjälp av en erfaren konsult, ta kontakt med marknadens viktiga aktörer. För att förbereda arbetet togs det fram ett prospekt vilket presenterade förutsättningarna för ett hotell i Östhammar. Du kan finna det här: http://www.skbmervarden.se/ladda-hem/hotell-osthammar.pdf I samband med att prospektet blev färdigt informerade jag föreningens representanter om att en hotelletablering var (och är) prioriterad av kommunledningen. Ett tjugotal seriösa intressenter kontaktades.
  Rivningsfrågan
 Under hela resan har användningen av den befintliga oanvända byggnaden varit omdiskuterad. Kommunen har inte någon användning av byggnaden och efterhand som kontakterna pågick med möjliga hotellintressenter framkom en idé om att riva byggnaden, för att förbereda för en hotelletablering. Beslut om rivning fattades av Tekniska nämnden 2012 och rivningslov beviljades därefter av Samhällsbyggnadsnämnden. Båda besluten överklagades och förvaltningsrätten upphävde rivningsbeslutet, med hänvisning till att man anser att frågan är av ”stor principiell natur” och därför ska fattas av kommunfullmäktige. I samband med detta återaktiverades bygdegårdsföreningen med delvis nya aktiva och en dialog inleddes med kommunledningen. Samtidigt anmäldes byggnaden av en privatperson till Länsstyrelsen, för prövning om den skulle förklaras som kulturminnesmärke.
  Dialog med bygdegårdsföreningen
 Undertecknad har sedan dess medverkat vid minst fem tillfällen för att föra en öppen och transparent dialog i frågan med bygdegårdsföreningen. Möten har skett såväl tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott såsom kommunledningen. Min utgångspunkt var, och är, att inte dölja något som är väsentligt för den fortsatta processen. Så fort det finns ny information som påverkar processen ska alla berörde få reda på detta. Vid ett offentligt möte i början av juni 2013 utlovade jag att ingen försäljning av tomten ska ske utan information till föreningen.
  Resultat i hotellfrågan
 Strax efter midsommar fick kommunen äntligen napp! Ett företag – Millimeterarkitekter – med stor erfarenhet av att projektera hotell, visade ett starkt intresse för att bygga hotell samt så kallade seniorbostäder på Källörstomten. Informationen om detta genombrott nådde mig i början av augusti, då jag återkom efter semesterledighet. Här kritiserades jag för att ha undanhållit information om optionsavtalet. Jag undanhöll ingen information, då denna nådde mig först efter semestern. Två veckor senare informerades bygdegårdsföreningen om den senaste utvecklingen i frågan vid ett möte i kommunhuset. Vi kom då överens om att föreningen skulle ta fram en avsiktsförklaring/affärsplan för att visa att de har ett hållbart förslag för såväl investering som drift av en bygdegård i Källörskolan. I september antogs i kommunfullmäktige (med röstsiffrorna 42 - 4 ) ett optionsavtal med MM-arkitekter om en försäljning av tomten, under förutsättning att det finns en antagen detaljplan.
  Vad händer nu?
 I november 2013 beslutade så äntligen Länsstyrelsen i frågan om byggnadsminnesförklaring. Man anser inte att byggnaden kan förklaras som byggnadsminnesmärke. Länsstyrelsen undviker att ta ställning i sakfrågan utan påstår att kommunen som ägare, inte är intresserad av en minnesförklaring. Den 17 december besökte bygdegårdsföreingen så kommunstyrelsen arbetsutskott för att presentera sin avsiktsförklaring. Vi kom då överens om att genomföra en oberoende utvärdering av avsiktsförklaringen, för att se att den är hållbar på längre sikt. När den är klar diskuterar vi vidare. De fortsatta stegen i processen är: • Optionsavtalet skall vinna laga kraft • Detaljplanearbetet påbörjas • Den ekonomiska hållbarheten för en bygdegård analyseras enligt ovan • Om det är möjligt för ”optionsägaren” och att en kommande detaljplan kan innehålla såväl hotell, bostäder som societetshus, ta en diskussion mellan bygdegårdsföreningen och kommunen om en eventuell upplåtelse utan kommunalt ekonomiskt åtagande. Jag är glad och tacksam för att det finns många människor som engagerar sig i ideellt arbete för sin egen bygd. I den här frågan visar bygdegårdsföreningen en kraft och vilja att bidra till en positiv utveckling i Östhammar. Som kommunstyrelseordförande måste jag dock väga samman hela Östhammars kommuns alla olika behov och intressen. Det är viktigt att fortsätta den utmärkta dialog som finns med bygdegårdsföreningen och att vi tillsammans ska föra utvecklingen framåt.