fredag 4 mars 2016

I den lokala debatten har det blivit en del diskussion om kommunens köp av Storbrunn. Idén om ett övertagande av fastigheten har funnits länge och under åren har det vid ett flertal tillfällen framförts förväntningar på att kommunen skulle köpa fastigheten av IOGT.  Jag ska försöka ge min bild av ”affären” och försöka ge svar på angelägna frågeställningar.

Varför köpte kommunen Storbrunn?

- Syftet var att inte bara bygga ett nytt bibliotek utan en kulturell och samhällelig mötesplats, en plats där föreningar, näringsliv och det offentliga möts, där agendan och innehållet sätts av våra medborgare.
- I tidiga kulturhusplaner, vid en omfattande namninsamling med flera tusen namnunderskrifter till förmån för ett Storbunnsalternativ, och i synpunkter från såväl professionen och de förtroendevalda, har en sammanhållen kulturarena varit önskad och Storbrunn utgjort det bästa  alternativet. Idén har funnits under många år, men IOGT har inte tidigare varit intresserad av en försäljning.

Varför betalade kommunen ett så högt pris?(19,4 miljoner) Var detta affärsmässigt?

- Frågan kräver två olika kompletterande svar;
1.  Om ambitionen är att få avkastning på insatt kapital i form av hyresintäkter och värdestegring på kort sikt, är detta ingen bra affär. Då ambitionen är att skapa verksamhetslokaler samt evenemangs och aktivitetslokaler för såväl kommunen som föreningslivet är investeringen mer befogad.
- I en värdering som gjordes tidigt i förhandlingen framgick att fastigheten som affärsfastighet har ett värde om ca 7-8 miljoner, även om säljarens värdering visade ett helt annat värde. Säljarens utgångsbud i förhandlingen var över trettio miljoner kronor.
2. Om köpeskillingen var rätt är alldeles för tidigt att utvärdera. Det är först när vi fått perspektiv på köpets påverkan på lokalsamhället, och de funktioner som fastigheten avses leverera som det går att värdera köpet. Ett enigt kommunfullmäktige röstade ja till köpet och gjorde  det med förhoppningen om att denna investering skall vara till nytta för Östhammars kommun.  Dessutom är det viktigt att veta att i fastigheten ingår även en byggrätt, vilken avsevärt kortar ledtider och minskar kostnader för ett bygge av ett nytt bibliotek som nu planeras uppföras inom den befintliga fastigheten.

Hade ni inte kunnat få en lägre försäljningssumma ?

- Det hade säkert varit möjligt, dock inte i närtid. Valet stod mellan att slutföra köpet eller att avstå från köpet. Förhandlingen genomfördes under nästan ett års tid och säljaren och köpare stod länge långt ifrån varandra. Säljaren och köparen hade helt olika utgångspunkter, säljaren värderade fastigheten utifrån framtida möjliga intäkter i en affärsfastighet med t.ex. utveckling av bostäder, medan köparen strävar efter offentliga verksamhetslokaler.

Var ni medvetna om fastighetens skick?

- Vi var medvetna om att fastigheten var i varierande skick, från nyskick till stort renoveringsbehov. De delar vi såg stora renoveringsbehov i var dels den gamla delen men även fasad och fönster. Dessa åtgärder såg vi rimligt i att åtgärda i samband med tillbyggnaden av ett nytt bibliotek. Projektering av om- och tillbyggnad för ett nytt bibliotek vid Storbrunn pågår för fullt. Utgångspunkten är att kostnaderna för de planerade åtgärderna ska rymmas inom den budgetram som beslutats d.v.s. ca 22 milj kr. Alla utredningar och åtgärder är inte klara,  bl.a. har vi ännu inte utredd färdigt vilka åtgärder som behöver vidtas på det gamla taket (den redan gjorda tillbyggnad har ledd till fuktproblem i det gamla taket som vi måste hantera på något sätt). När handlingarna är färdiga avser vi att göra en förnyad kostnads kalkyl innan en upphandling av entreprenör.

Borde ni inte besiktigat noggrannare?

- Ja, vi kan alltid bli noggrannare och mer professionella, även om det inte är troligt att det påverkat köpeskillingen nämnvärt.

I UNT stod det att handlingarna är borta, vad innebär det?

- Kommunstyrelsen har kontinuerligt informerats under den förda förhandlingsperioden. Samtliga handlingar som fanns med i KSau, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige finns självfallet kvar och är tillgängligt för alla. Dessutom har vi delgett samtlig e-post med IOGT till UNT. Det material som ännu inte lämnats till UNT utgörs av arbetsmaterial som använts av kommunchefen som underlag för den förda förhandlingen under 2013/2014. Arbetsmaterialet innehåller bland annat en oberoende värdering som har skickats över till bland annat UNT.
Köpet av Storbrunn är en del av en stor kultursatsning i Östhammars kommun. Personligen tycker jag att det saknas bra mötesplatser. ”Kulturhuset Storbrunn” kommer att i högsta grad skapa ett ”offentligt rum” där Östhammarsbor och andra kommer att kunna mötas. Jag ser framför mig ett levande hus där olika generationer kan mötas och ta del av litteratur, föreläsningar, filmvisningar, viss kaféverksamhet, utställningar och firitidsgårdsverksamhet. Storbrunn kommer att bidra till min och andras vision av en mer levande och attraktiv småstad. Välkommen att höra av Dig med Dina synpunkter.