måndag 29 mars 2010

Ett litet påskinlägg i Östhammars Nyheter

Bästa läsare
Nedan finner Du några rader som jag författade till påskläsning i Östhammars nyheter. Kanhända finner även Du som inte läser ÖN intresse för det skrivna.

------------------------------------------------
”Förmodligen ett av Sveriges största kommunala tillväxtprogram”

Vår kommun har under flera år varit engagerad i arbetet med en möjlig lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Frågan är av stor nationell betydelse då en säker slutförvaring är viktig för framtida generationer. Allt arbete som vi lagt ner i frågan har genererat mycket kunskap och erfarenhet, men även krävt ett stort engagemang från Östhammars kommuns personal och förtroendevalda. Centerpartiet tycker att det är självklart att vårt arbete måste skapa mervärden för kommunen.

Initiativet till samarbetsavtalet togs redan 2007 då kommunen tillsammans med Oskarhamns kommun väckte frågan om förhandlingar med SKB och dess ägare. Förhandlingarna påbörjades och i april 2009 slöts ett avtal, vilket godkändes av kommunfullmäktige. Avtalet innebär att SKB och dess ägare kommer att göra utvecklingsinsatser som ska skapa mervärden för kommunerna och samtidigt gynna SKB:s och dess
ägares verksamheter. Satsningarna ska ske inom områdena utbildning och kompetens, företagande och infrastruktur. Avtalet innebär att mervärden för ca en halv miljard kronor ska
skapas i platsvalskommunen Östhammar.

Genomförandet av mervärdesprogrammet har nu påbörjats, och den 4 mars invigdes SKB:Näringslivsutvecklings (SKB-NU) lokaler i Östhammar. SKB-NU ska arbeta med att stödja nya affärsidéer i befintliga och nya företag. Stödet kan utgå i form av rådgiving och viss riskkapitalfinansiering. Just nu genomförs bland annat också en förstudie om marknadsmässiga förutsättningar för ett nytt hotell i Östhammar. Förstudier om förskottering av ombyggnad av väg 288 i hela sin längd och om ett teknik- och energicollege tillsammans med Uppsala och Tierps kommuner har genomförts. Vidare kommer innovationer och utveckling av nya affärskoncept i kommunens företag kunna stödjas via en särskild finansiering från mervärdesprogrammet. Detta sker i samarbete med det befintliga och mycket framgångsrika innovationssystemet i Uppsala.

Mervärdesprogrammet leds av en partsammansatt styrgrupp. Den består av ordförande och vice ordförande i SKB:s styrelse, SKB:s vd och representanter för kommunledningarna. Styrgruppen fattar det avgörande beslutet om genomförande av mervärden.

Genom mervärdesavtalet har vi skapat ännu bättre förutsättningar för kommunens företag och innevånare att möta framtidens utmaningar!

----------------------
Nu måste det bli vår snart!

Jag håller så smått på och bygger upp en mer partipolitisk hemsida till valet under webadressen

www.spangenberg.centerpartiet.net

Så får vi se vad det blir av den!

Inga kommentarer: